Resetuj hasło

click to enable zoom
Loading Maps
We didn't find any results
open map

PLN 0 do PLN 6,000

Your search results

Regulamin

Aby korzystać platformy Passionautica Rental należy mieć skończone  18 lat oraz posiadać zdolność prawną do zawierania umów.

Passionautica Rental zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do tej platformy i usług przez nią oferowanych jeżeli któryś z podpunktów regulaminu zostanie złamany.

Warunki i zasady działania naszego serwisu mogą być zmieniane. Mają one zastosowanie do wszystkich naszych usługach bezpośrednich lub pośrednich (poprzez dystrybutorów) udostępnieniach online, za pośrednictwem poczty elektronicznej, urządzeń mobilnych lub telefonu. Uzyskanie dostępu, przeglądanie i korzystanie z naszej witryny lub którejkolwiek z naszych aplikacji za pośrednictwem dowolnej platformy (zwanej łącznie „platformą”) i/lub dokonanie rezerwacji oznacza przeczytanie, zrozumienie i wyrażenie zgody na zawarte poniżej warunki korzystania z serwisu Passionautica Rental czyli politykę prywatności.

Poniższy dokument (regulamin), jego treść, a także usługa rezerwacji sprzętu wodnego online świadczona przez platformę Passionautica Rental będąca własnością firmy PASSIONAUTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. GRZYBOWSKA 61A / 2202, 00-844 WARSZAWA NIP: 5272988809, KRS: 0000952542  są przeznaczone do osobistego, nie komercyjnego użytku, z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej.

1. Usługa

Passionautica Rental (oraz partnerzy) udostępniają platformę online, za pośrednictwem której partnerzy firmy PASSIONAUTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚC (na przykład indywidualni właściciele sprzętu wodnego, biura podróży,, hotele), mogą reklamować swoje sprzęty wodne takie jak łodzie motorowe, kajaki, jetboard i e-foils, sup, w celu ich wypożyczenia i za pośrednictwem której użytkownicy platformy mogą wynajmować sprzęt wodny. Wynajmując sprzęt wodny za pośrednictwem Passionautica Rental, użytkownik nawiązuje bezpośrednią (prawnie wiążącą) umowę z dostawcą sprzętu wodnego, na podstawie której wynajmie łódź.

Od momentu dokonania rezerwacji, Passionautica Rental jest wyłącznie pośrednikiem między użytkownikiem a dostawcą sprzętu do sportów wodnych, przekazując szczegóły wynajmu właściwemu dostawcy sprzętu do sportów wodnych i wysyłając użytkownikowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem w imieniu dostawcy sprzętu do sportów wodnych. Informacje, zawarte w ofertach Passionautica Rental, opierają się na informacjach dostarczonych przez dostawców sprzętu do sportów wodnych. Dostawcy sprzętu wodnego mają dostęp do systemu on-line, za pośrednictwem którego są w pełni odpowiedzialni za aktualizację ceny wynajmu, dostępności i innych informacji, które są wyświetlane na platformie. Pomimo, że podczas wykonywania usług Passionautica Rental korzysta wyłącznie z rzeczywistych zasobów, to nie jest w stanie sprawdzić, i nie gwarantuje tego, że wszystkie informacje są zgodne lub kompletne ze specyfikacją danego przedmiotu, a także nie ponosi odpowiedzialności za błędy (w tym błędy typograficzne), jakiekolwiek przerwy w działaniu serwisu (niezależnie od tego, czy są to zależne od jakichkolwiek (tymczasowych i/lub częściowych) awarii, napraw, uaktualnień lub konserwacji platformy lub innych przyczyn), niedokładne, wprowadzające w błąd lub nieprawdziwe informacj. Każdy dostawca łodzi pozostaje przez cały czas odpowiedzialny za dokładność, kompletność i poprawność informacji (w tym cenę wynajmu i dostępność) wyświetlanych na naszej platformie sprzętów do sportów wodnych.

Usługi Passionautica Rental są udostępnione wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Dlatego też nie wolno używać, kopiować, sprzedawać, wyświetlać ani powielać żadnych treści lub informacji, produktów lub usług dostępnych na platformie w celu prowadzenia działalności handlowej lub konkurencyjnej.

2. Ceny

Ceny zawarte na platformie Passionautica Rental odnoszą się do wybranego przedmioty na okres całej rezerwacji, zawierają podatek VAT i inne podatki, o ile nie zaznaczono, że jest inaczej. Należy dokładnie sprawdzić warunki wynajmu przed dokonaniem rezerwacji danego sprzętu.

Usługa Passionautica Rental jest bezpłatna, zatem nie jest pobierana żadna opłata za usługę ani nie jest naliczana prowizja od ceny wynajmu łodzi. Dostawcy (partnerzy) sprzętu wodnego płacą Passionautica Rental za usługę (niewielki procent od ceny wynajmu łodzi) po wpłacie od wynajmującego.

2. Płatność

Dostawcy sprzętu wodnego wymagają zapłacenia całości lub części kosztu wynajmu w celu zagwarantowania rezerwacji sprzętu do sportów wodnych. Jest to forma gwarancji wynajmu w trakcie procesu rezerwacji. Płatności są bezpiecznie przetwarzana z karty kredytowej/debetowej za pośrednictwem serwisu płatniczego Stripe.com. Należy dokładnie zapoznać się z warunkami wynajmu przed dokonaniem rezerwacji na portalu Passionautica Rental.

3. Anulowanie rezerwacji

Dokonując rezerwacji na platformie Passionautica Rental użytkownicy akceptują i zgadzają się na stosowną metodę  anulowania rezerwacji u danego dostawcy sprzętu do sportów wodnych oraz wszelkie dodatkowe warunki dostawcy sprzetu, które mogą dotyczyć wynajmu, w tym dodatkowych usług i/lub produktów oferowanych przez partnera wynajmującego sprzęt.

4. Korespondencja

Dokonując rezerwacji, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Passionautica Rental  wiadomości e-mail zawierających informacje oraz powiadomienia dotyczące wynajmu oraz wybrane informacje i oferty marketingowe (w tym oferty osób trzecich) związane z wynajmem i kierunkiem podróży oraz wiadomości email wysyłane po zakończeniu procesu wypożyczenia, z zachęceniem do wystawienia recenzji dla partnera Passionautica Rental.

5. Recenzje (opinie)

Użytkownicy wynajmujący sprzęt mogą na platformie Passionautica Rental mogą wystawiać opinię dla partnera Passionautica Rental z poziomu panelu klienta dla danej  usługi. Passionautica Rental zastrzega sobie prawo do odpowiedniego dostosowanie, odmowy dodania opini lub usunięcia opinii.

6. Wyłączenie odpowiedzialności

Z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach i w zakresie dozwolonym przez prawo, Passionautica Rental ponosi odpowiedzialność za bezpośrednie szkody faktycznie poniesione, zapłacone lub poniesione z powodu niewypełnienia zobowiązań w odniesieniu do oferowanych usług, do łącznej kwoty łącznego kosztu rezerwacji, określonej w wiadomości email z potwierdzeniem (dotyczy tylko jednego wydarzenia lub serii połączonych wydarzeń).

W zakresie dozwolonym przez prawo ani Passionautica Rental, ani żaden jej prezesów, wiceprezesów, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, filii, stowarzyszeń lub innych osób zaangażowanych w zarządzanie platformą i jej treściami nie ponoszą odpowiedzialności za  wszelkie bezpośrednie lub pośrednie czy wtórne straty materialne, utratę zysków, utratę przychodów, utratę umowy, utratę lub naruszenie renomy lub reputacji, wszelkie niedokładności dotyczące (opisywanych) informacji (w tym ceny wynajmu czy dostępności)  usługi lub produkty oferowane przez dostawcę sprzętu lub innych partnerów biznesowych, wszelkie szkody, straty lub koszty poniesione lub zapłacone przez pośrednika, za koszty pośrednie, następcze lub karne wynikające lub związane z użytkowaniem, niezdolnością użycia lub opóźnieniami w funkcjonowaniu platformy, lub szkody, śmierć, szkody majątkowe lub inne (bezpośrednie, pośrednie, następcze lub karne) szkody, straty lub koszty poniesione lub zapłacone przez użytkownika, niezależnie od tego, czy są to skutki aktów prawnych, błędów, naruszeń, zaniedbań, umyślnego wykroczenia, zaniedbania, niewłaściwego wykonania, nieprawdziwych prezentacji, czynów niedozwolonych lub ścisłej odpowiedzialności (w całości lub w części) dostawcy usług lub naszych partnerów handlowych (w tym wszystkich pracowników, dyrektorów, przedstawicieli lub stowarzyszonych firm), których produkty lub usługi są (bezpośrednio lub pośrednio) udostępniane, oferowane lub promowane na platformie lub przez platformę, włączając w to odwołania, strajk, działanie siły wyższej lub jakiekolwiek inne zdarzenia pozostające poza naszą kontrolą.

7. Prawa autorskie i własność intelektualna

Passionautica Rental zachowuje wyłączne prawo własności do wszystkich praw i interesów oraz do wszystkich praw własności intelektualnej, wyglądu serwisu, na którym jest udostępniana usługa. Nikt nie ma prawa publikować, kopiować, promować, używać lub w inny sposób wykorzystywać treść (w tym tłumaczenia i recenzje) lub naszą markę bez naszej pisemnej zgody. Wszelkie niezgodne z prawem użycie lub zachowanie stanowić będzie naruszenie naszych praw własności intelektualnej.

8. Inne

W zakresie dozwolonym przez prawo niniejsze warunki i świadczenie usług Passionautica Rental będzie regulowane oraz będzie interpretowane zgodnie z prawem Polskim. Wszelkie spory wynikające z niniejszych ogólnych warunków, dotyczące naszych usług będą rozwiązywane wyłącznie przez właściwe sądy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 • PLN 0 do PLN 6,000

 • Skontaktuj się z Passionautica

  Potrzebujesz pomocy przy rezerwacji?

  Napisz lub zadzwoń

  rental@passionautica.pl

  +48 606 689 453

 • Reset Password

EnglishFrenchGermanPolishSpanish